อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

 


ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. การประถมศึกษา

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

หัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

 

อาจารย์วารุณี นาวัลย์

 

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย

กศ.ม.  จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
วท.บ.  จิตวิทยา

 
อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
     
     
อาจารย์ผู้ร่วมสอน
   

ลำดับที่

ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรีะศักดิ์ ดาแก้ว

์ค.บ.  การประถมศึกษา
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์

2

อาจารย์พรชัย   ผาดไธสง

์ค.บ.  การประถมศึกษา
ค.ม.  หลักสูตรและการสอน

3
ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  ศศ.บ. การแปล
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
4
อาจารย์ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ วท.ม. การสอนวิทยาศาสตร
5
อาจารย์รุจิเรช บุญกาพิมพ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การแพทย์
     
     
     
     
     
 
การศึกษาปฐมวัยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู่ 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120