ปรัชญาของหลักสูตร
                 มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีความมุ่งมั่นรักการเรียนรู้มีความสามารถในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
มาประยุกต์สู่การปฏิบัติมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ รักและทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุข

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดปรัชญา และทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัย
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์ และกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
3.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รักความก้าวหน้ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนา ตนเองทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
4.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการตลอดจนนำนวัตกรรมต่างๆ
     มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาปฐมวัย
5.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข

 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
การศึกษาปฐมวัยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู่ 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120