รายวิชาสะท้อนผลการปฏิบัติงานครูปฐมวัย (สอนโดย อ.นิธินาถ อุดมสันต์ อ.สุภิมล  บุญพอก)  
 
1 การศึกษาปฐมวัย รายละเอียด...
2 บุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย รายละเอียด...
3 พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
4 แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
5 การวัดและการประเมิน รายละเอียด...
6 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
7 การจัดประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์ รายละเอียด...
8 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
9 หลักการวิจัยปฐมวัย รายละเอียด...
10 การจัดประสบการนาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด้กปฐมวัย รายละเอียด...
11 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย? รายละเอียด...
12 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รายละเอียด...
13 การจัดประสบการณ์ทางภาษาเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
14 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายละเอียด...
15 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
16 ภาษาาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
17 การให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
18 อาหารและอนามัยแม่และเด็กแก้ไข รายละเอียด...
19 การจัดการและบริหารสถานศึกษาปฐมวัย รายละเอียด...
 
   
เพลงและคำคล้องจองสำหรับเด็กปฐมวัยรายวิชาการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
(สอนโดย อ.นิธินาถ อุดมสันต์ และคณะ )  
001 018
002 019
003 020
004 021
005 022
006 023
007 024
008 025
009 026
010 027
011 028
012 029
013 030
014 031
015 032
016 033
017 034
   
 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ระดับอนุบาล 3
กิจกรรมเสริมทักษะ สำหรับเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ชุดการพัฒนาการเรียนรู้ (ตัวเรา)
ชุดกิจกรรม บุคคลและสถานที่รอบตัว
ชุดกิจกรรมการสร้างเสริมประสบการณ์
ชุดกิจกรรมเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย
ธรรมชาตอรอบตัวเรา
แบบฝึกการคิด เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
   
   
 
 
  โครงการต่างๆ  
 
- โครงการ สานใยรัก ร่วมใจพัฒนาศูนย์เด็ก
- โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
- โครงการ ห้องเรียนข้างถนน
- โครงการ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
- โครงการ สื่อสานรัก
- โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมกับการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย
- โครงการ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
- โครงการ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าม้า
- โครงการ ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสระทอง
 
     
  บริการวิชาการ  
 
- คณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด
 
     
  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำสาขา  
 
-อาจารย์สุภิมล  บุญพอก หัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย
  -
  -
   
 
 
- อาจารย์นิธินาถ   อุดมสันต์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   
   
   
 
 
- อาจารย์ทิพวรรณ วรรณภักดี อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   
   
   
 
 
- อาจารย์วารุณี นาวัลย์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   
   
 
     
     
     
 
การศึกษาปฐมวัยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู่ 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120