หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร 5 ปี)  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มภาษาไทย       : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :  Bachelor  of  Education  Program  In  Early  Childhood  Education

 

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม               :   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  : Bachelors Of Education  (Early  Childhood  Education)
ชื่อย่อ                :   ค.บ.    (การศึกษาปฐมวัย)                         :   B.Ed.    (Early Childhood Education)

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
7.1 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7.2 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาหรือตามที่กำหนดในคู่มือการบริหารโครงการผลิตครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (เฉพาะ ค.บ. 5 ปี)

 

ระบบการศึกษา
8.1 ระบบการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อ 1 ภาคการศึกษา การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8.2 การกำหนดหน่วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1หน่วยกิต ระบบทวิภาค

 

ระยะเวลาการศึกษา
              ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ใช้เวลาศึกษาไม่ต่ำกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ  แต่ ไม่เกิน 20  ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

การลงทะเบียน
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกำหนดให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา

 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผล
11.1.1 การมีสิทธิ์เข้าสอบ
นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาอย่างสมบูรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการลงทะเบียน จึงมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น  และต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11.1.2 ระบบการให้คะแนนและการเรียนรายวิชา
ให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
           

ระดับคะแนน 
  ความหมายผลการเรียน   
 ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก  
3.5
B  
ดี   
3.0
C+
ดีพอใช้ 
2.5
พอใช้ 
2.0
D+ 
อ่อน  
1.5
อ่อนมาก  
1.0
E  
ตก
0.0
 

หลักสูตร  
18.1  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  169 หน่วยกิต
18.2  โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งออกเป็นหมวดวิชาดังนี้

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาเอก  75 หน่วยกิต
-  วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  49 หน่วยกิต
-  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   26 หน่วยกิต
2.2  กลุ่มวิชาแกน  (วิชาชีพครู)                        58 หน่วยกิต
-   วิชาชีพครู (วิชาการศึกษา)                     43 หน่วยกิต
-  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                15 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                             6   หน่วยกิต
   
มคอ.3  
วิชา 9014103 กระบวนการจัดประสบการณ์ รายละเอียด...
วิชา ECE3107 กระบวนการจัดประสบการณ์ รายละเอียด...
วิชา การจัดประสบการณ์การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย 1-2554 รายละเอียด...
วิชา บุคลิกภาพของครูปฐมวัย รายละเอียด...
การจัดประสบการภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
วิชา ECE3303 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย รายละเอียด...
วิชา ECE 3106 การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
การประกันคุณภาพการศึกษา 2557 รายละเอียด...
การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 2557 รายละเอียด...
วิชา ECE2306 การสอนภาษาต่างวัฒนธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
การศึกษาปฐมวัย รายละเอียด...
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
พัฒนาการและอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
ประเมินพัฒนาการเด็ก รายละเอียด...
   
มคอ.5  
พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดู รายละเอียด...
กระบวนการการจัดประสบการณ์ รายละเอียด...
กระบวนการการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
การจัดประสบการณ์การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
การประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย รายละเอียด...
การประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
การศึกษาปฐมวัย รายละเอียด...
การสอนภาษาต่างวัฒนธรรม รายละเอียด...
แนวทางการเรียนรู้สอดคล้องกับสมองเด็กปฐมวัย รายละเอียด...
บุคลิกภาพ รายละเอียด...
สะท้อนผลการปฏิบัติงานในสถานสึกษาปฐมวัย รายละเอียด...
ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย รายละเอียด...
  ข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รายละเอียด...
  การนำเสนอหลักสูตร รายละเอียด..
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร 5 ปี) รายละเอียด...
     
 
การศึกษาปฐมวัยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู่ 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120